Salgs- & handelsbetingelser

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

 

Anvendelsesområde

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder alle CoolColour ApS tilbud, salg og leverancer - også hvor køber foreskriver andre betingelser.

Afvigelser fra nedenstående salgs- og leverings betingelser er kun gyldige med sælgers skriftlige accept.

 

§ 1 Leveringsklausuler

Evt. aftalte leveringsklausuler fortolkes i henhold til de ved aftalens indgåelse gældende incoterms. Såfremt der ikke er truffet særlig aftale om en leveringsklausul, anses levering for sket, når vi har leveret/monteret den aftalte vare.

 

§ 2 Sælgers forsinkelse

Erfarer vi hos CoolColour ApS, at vi ikke kan overholde den aftalte leveringstid, eller at forsinkelse fra vores side må anses for sandsynlig, skal vi uden ophold give køber mundtlig eller skriftlig meddelelse herom, samt så vidt muligt angive det tidspunkt, hvor levering/montering kan påregnes at finde sted. Hvis forsinkelsen med levering skyldes nogen af de i § 8 nævnte omstændigheder (force majeure) eller købers handlinger eller undladelser, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Denne bestemmelse finder anvendelse uanset, om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

Køber kan ikke hæve aftalen på grund af leveringsforsinkelse, der kan tilregnes CoolColour ApS, medmindre forsinkelsen overstiger 3 måneder. Køber kan ikke gøre erstatningsansvar gældende på grund af forsinkelse hos CoolColour ApS.

 

§ 3 Købers forsinkelse

Erfarer køber, at han ikke vil kunne modtage varerne på den aftalte dag, eller at forsinkelse fra hans side må anses som sandsynlig, skal han straks give CoolColour ApS mundtligt eller skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen, samt så vidt muligt angive det tidspunkt, hvor modtagelsen kan påregnes at kunne finde sted.

Uanset, at køber undlader at modtage varerne på det aftalte tidspunkt, er han forpligtet til at erlægge fuld betaling, som om levering af de pågældende varer havde fundet sted. CoolColour ApS skal sørge for, at varerne opbevares for købers risiko.

På købers anmodning kan sælger forsikre varerne, for købers regning.

Undlader køber at gøre dette inden for fristen af årsager, som CoolColour ApS ikke bærer ansvaret for, er CoolColour ApS berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber, at hæve aftalen for den leveringsklare del af varerne, som ikke er modtaget på grund af købers forsinkelse. CoolColour ApS har da ret til erstatning for den skade, som købers misligholdelse har påført ham.

 

§ 4 Betaling

Med mindre andet er aftalt, forfalder købesummen til kontant betaling ved betalingsfristen.

Uanset de på CoolColour ApS tilbud angivende betalingsbetingelser, skal (ved ordre over kr. 30.000,- ekskl. moms) private og private erhvervskunder første gang erlægge 50% af fakturabeløbet, inden ordren igangsættes.

For offentlige og kommunale kunder, er beløbet som førstegangskunde kr. 200.000,- + moms.

Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er CoolColour ApS berettiget til fra forfaldsdagen at kræve morarenter med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Der tillægges tillige et rykkergebyr på kr. 100,- pr. gang. Såfremt køber ønsker at returnere varer, kan dette kun ske efter forudgående aftale med CoolColour ApS. Varer der er specialfremstillet til køber, tages ikke retur.

 

§ 5 Ejendomsforhold

CoolColour ApS forbeholder sig sin ejendomsret til det solgte, indtil betaling fuldt ud har fundet sted.

 

§ 6 Mangler

CoolColour ApS forpligter sig til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, ved at foretage reparation eller udskiftning af varerne i overensstemmelse med nedennævnte punkter. Måtte køber konstatere mangler, skal køber straks skriftligt underrette sælger herom.

 

§ 7 Produktansvar

CoolColour ApS er kun ansvarlig for skade forvoldt af produktet på ting, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af CoolColour ApS, eller ansatte hos CoolColour ApS.

CoolColour ApS er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.

I den udstrækning, CoolColour ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredje mand, er køber forpligtet til at holde CoolColour ApS skadesløs i samme omfang, som CoolColour ApS ansvar er begrænset efter de foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter erstatningskrav mod køber pga. en produktskade, skal køber straks underrette CoolColour ApS herom.

Ved montering i vinduesrammer, karme eller andre vindueselementer, fraskriver køber sig ret til erstatning vedr. vinduernes fremtidige funktionalitet, holdbarhed og garanti.

 

§ 8 Force majeure

Følgende omstændigheder hos CoolColour ApS medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som CoolColour ApS ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, medmindre at denne mangel kunne forudses af CoolColour ApS, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftale tidspunktet af CoolColour ApS. Det påhviler CoolColour ApS, såfremt denne ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund som nævnt i denne §, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber om denne grund. Uanset, hvad der i øvrigt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 mdr. af en begivenhed som nævnt i denne §.

 

§ 9 Tvister

Alle tvister vedrørende nærværende kontrakt afgøres efter dansk ret.